________________________________________________________________________________

WIKT 2014 9th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies

Smolenice, 20. - 21. november 2014

http://conference.ui.sav.sk/wikt2014/
________________________________________________________________________________

Dôležitým faktorom v budovaní znalostnej ekonomiky je schopnosť organizácií
zhodnotiť vlastný znalostný kapitál. Informačné technológie a znalosti sa
stávajú kľúčovým faktorom zvyšovania produktivity práce. Slovenské firmy a
slovenská ekonomika nemôže obstáť v týchto zmenách bez výskumu a vývoja v tejto
oblasti. Táto dielňa sa snaží podporiť posun organizácií k znalostnej ekonomike
na základe výskumu a vývoja v oblasti inteligentných a znalostne orientovaných
technológií.

Cieľom dielne je výmena informácií o prebiehajúcom výskume, diskusia o
aktuálnych problémoch v predmetnej oblasti a možných spôsoboch ich riešenia, ale
aj výmena skúseností s použitím relevantných pokročilých technológií a
softvérových nástrojov a spôsobov ich využitia a nasadenia pre riešenie úloh v
praxi.

Medzi hlavné témy patria:
- znalostné technológie a ich aplikácie
- big data, možné prístupy, vhodné technológie
- cloud, technické riešenia, aplikačné príklady
- modelovanie informácií a znalostí, reprezentácia sémantiky
- analýza a spracovanie informačných zdrojov
- sociálny web a jeho aplikácie, analýza sociálnych sietí
- personalizovaný web a jeho aplikácie, odporúčania
- spracovanie informačných zdrojov v slovenskom jazyku
- sémanticky a servisne orientované architektúry
- znalostné bázy a organizačné pamäte
- usudzovanie a odvodzovanie

Účasť študentov všetkých troch stupňov, ktorých projekty sa týkajú vymenovaných
oblastí, je vítaná.

Dielňa prijíma originálne a doteraz nepublikované príspevky v tvare rozšíreného 
abstraktu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku nasledujúcich typov:
- výskumný príspevok
- work-in-progress
- vizionársky príspevok
- znalostné praktiky
- ponaučenia a skúsenosti
- aplikačný príspevok

Očakávaný rozsah príspevkov je 4 strany vo formáte Springer LNCS.

Dôležité termíny:
10.09.2014 - termín pre zaslanie príspevkov do konferenčného systému
14.10.2014 - oznámenie o prijatí/zamietnutí, spustenie registrácie
21.10.2014 - zaslanie príspevkov pre tlač (camera-ready)
11.11.2014 - termín včasnej platby registračných poplatkov
20.-21.11.2014 - pracovná dielňa WIKT 2014 v Smoleniciach
________________________________________________________________________________
Ospravedlňujeme sa za viacnásobné obdržanie tejto správy 
a zároveň prosíme o jej preposlanie ďalším kolegom.

Organizačný výbor WIKT 2014
_______________________________________________