WIKT'2014 November 20.-21. Smolenice
9th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies

2014: Call for papers
Predchádzajúce ročníky: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Dôležitým faktorom v budovaní znalostnej ekonomiky je schopnosť organizácií zhodnotiť vlastný znalostný kapitál. Informačné technológie a znalosti sa stávajú kľúčovým faktorom zvyšovania produktivity práce. Slovenské firmy a slovenská ekonomika nemôže obstáť v týchto zmenách bez výskumu a vývoja v tejto oblasti. Táto dielňa sa snaží podporiť posun organizácií k znalostnej ekonomike na základe výskumu a vývoja v oblasti inteligentných a znalostne orientovaných technológií.

Cieľom dielne je výmena informácií o prebiehajúcom výskume, diskusia o aktuálnych problémoch v predmetnej oblasti a možných spôsoboch ich riešenia, ale aj výmena skúseností s použitím relevantných pokročilých technológií a softvérových nástrojov a spôsobov ich využitia a nasadenia pre riešenie úloh v praxi.

Medzi hlavné témy patria:
 • znalostné technológie a ich aplikácie
 • big data, možné prístupy, vhodné technológie
 • cloud, technické riešenia, aplikačné príklady
 • modelovanie informácií a znalostí, reprezentácia sémantiky
 • analýza a spracovanie informačných zdrojov
 • sociálny web a jeho aplikácie, analýza sociálnych sietí
 • personalizovaný web a jeho aplikácie, odporúčania
 • spracovanie informačných zdrojov v slovenskom jazyku
 • sémanticky a servisne orientované architektúry
 • znalostné bázy a organizačné pamäte
 • usudzovanie a odvodzovanie
Účasť študentov všetkých troch stupňov, ktorých projekty sa týkajú vymenovaných oblastí, je vítaná.
V tomto roku opäť pripravujeme "Špeciálnu sekciu pre doktorandov" pre študentov doktorandského štúdia, kde budú môcť prezentovať ciele svojej dizertačnej práce a rozpracované, resp. čiastočné výsledky. Výhodou bude včasné získanie spätnej väzby o správnosti svojho postupu a zaujímavé impulzy pre ďalšiu prácu na dizertačke. Príspevky do tejto sekcie je potrebné označiť už pri ich podaní v konferenčnom systéme.